O szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego: 

 ośmioletniej szkoły podstawowej

Od 1 września 2019 roku szkoła będzie funkcjonować jako Szkoła Polska im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie.

- Szkoła podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej i realizuje programy nauczania z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. 

 

- Rok szkolny trwa od września do czerwca. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne, świąteczne, zimowe i wiosenne. Uczniowie uczęszczają do szkoły raz w tygodniu: w środy, czwartki, piątki lub w soboty.

Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkole brytyjskiej, gdzie uczniowie spełniają obowiązek szkolny.

 

- Uczniowie naszej szkoły otrzymują świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

 

- Każdemu uczniowi przysługuje legitymacja szkolna.

                

                   KIEROWNIK SZKOŁY -  KATARZYNA ŁĘKARSKA

 

 

     Kadra Pedagogiczna

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 zatrudnionych jest 10 nauczycieli. Do szkoły uczęszcza 380 uczniów. Wszyscy nauczyciele posiadają dyplomy polskich uczelni i wykształcenie zgodne z wymogami regulowanymi przez rozporządzenia ministerialne. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach metodycznych a także dokształcają się na studiach podyplomowych oraz na kursach wakacyjnych w kraju i w systemie online.

      Prowadzimy następujące zajęcia

edukacja wczesnoszkolna

język polski

wiedza o Polsce

Nauka w szkole jest bezpłatna. W szkole działa Rada Rodziców, która organizuje wiele zajęć pozaszkolnych, imprez i wycieczek ze zbieranych co roku składek.

Podręczniki

Pracujemy według podręczników, których wykaz do następnej klasy uczniowie otrzymują zawsze przed zakończeniem trwającego roku szkolnego. W podręczniki należy zaopatrzyć się w Polsce. W klasie pierwszej uczniowie korzystają z bezpłatnego podręcznika Nasz Elementarz.

Warunki przyjmowania uczniów

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich, przebywających czasowo w Wielkiej Brytanii.Uczeń przybywający z Polski przyjmowany jest do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Do szkoły przyjmuje się także dzieci mówiące po polsku obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na stałe w Wielkiej Brytanii, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca do nauki.

            Informacja dla Rodziców powracających do Polski

 

SZANOWNI PAŃSTWO ,  przypominamy, że świadectwa szkolne wydawane przez szkolne punkty konsultacyjne i szkoły społeczne NIE stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce. Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

 

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;

 

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.